Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

O Općini

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Evidentirani objekti prirode

Park u Prečecu

KATEGORIJA: SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

Ovaj park je svrstan u kategoriju spomenika parkovne arhitekture zbog svojeg vrijednog biljnog inventara.

Površina parka iznosi 0,67 hektara.

Nalazi se u centru sela Prečec, iza željezničke stanice.

U sklopu parka, na uglu Kolodvorske i Vidićeve ulice, smještena je stara kurija izgrađena 1785. godine. U toj zgradi je 1846. godine osnovano Hrvatsko - Slavonsko šumarsko društvo.

kurija u Prečecu Uz cestu prema kuriji nalazi se drvored divljeg kestena. Uz autohtone vrste (hrast lužnjak, obični grab, poljski jasen i vrbu) sađene su i druge vrste (lipa, crveni trocvjetni divlji kesten, tulipanovac, močvarni taksodij, borovac i smreka).

Pojedina stabla u parku ističu se ljepotom i dimenzijama pa bi se mogla zaštititi u kategoriji spomenika prirode.

Danas je park neuredan i zapušten, a kurija je i zapuštena i devastirana.

Šumski predjel Lupoglav - Čret

KATEGORIJA: POSEBNI ORNITOLOŠKI REZERVAT

Šumski predjel Lupoglav-Čret nalazi se istočno od sela Lupoglav. To je uglavnom šuma poljskog jasena i crne johe. Stara je šezdesetak godina i stabla su visine do 30 m.

Zanimljiva je specifičnost ovog rezervata da u njemu gnijezdi vrlo rijetka ptica crna roda i samo to bi bio dovoljan razlog za očuvanje ovog entiteta.

Ova ptica ne trpi nikakvo uznemiravanje, pa bi bilo neophodno zaštititi gnijezdo na taj način da se ne dozvole nikakvi zahvati u okolini gnijezda, a naročito ne u vrijeme dok se ona gnijezdi. Treba zabraniti i svako bučanje i dreku ili bilo kakvu drugu aktivnost koja bi ptici remetila njen svakodnevni mir i način života.

Šuma Leščara

KATEGORIJA: PARK ŠUMA

Istočno od naselja i parka Božjakovina, uz vodotok Zeline, smještena je šuma Leščara, koja je evidentirana kao buduća park šuma.

Šuma je stara šezdesetak godina i ističe se svojom ljepotom. Zauzima površinu od 44,71 ha. U njoj dominiraju poljski jasen, hrast lužnjak, topola, crna joha, vrba, a ponegdje i bukva.

Na mjestu gdje bi se osušio koji hrast sadila se kanadska topola.

Šuma podsjeća na živopisnu krunu ostavljenu u širini pitomog poljoprivrednog pejzaža ovog dijela zelinske doline.

Značajna uloga ove šume je ta što je ona utočište za divljač i ostalu faunu karakterističnu za ovo podneblje.

Treba vjerovati i nadati se da će u doglednoj budućnosti ovo postati mjesto za odmor i rekreaciju, kako okolnog stanovništva tako i posjetitelja.

Šuma u Stančiću

KATEGORIJA: PARK ŠUMA

U naselju Stančiću nalazi se slikovita šuma veličine 5,16 ha. Manji dio šume obuhvaćen je Centrom za smještaj i rehabilitaciju, a veći dio leži u njegovoj neposrednoj blizini.

Šumom su nekada dominirali stari hrastovi i šumski borovi. Pošumljavana arišem, crnim i običnim borom, a izvođenjem i drugih hortikulturnih zahvata, ova površina izgubila je karakter park šume te više djeluje kao njegovana hortikulturna površina.

U samom krugu Centra izvršeno je hortikulturno uređenje sadnjom četinjača: duglazija, borovaca, crnih borova i Pančićevih omorika. Svojom ljepotom ističu se visoki hrastovi na samom ulazu u Centar, te brezova aleja koja odvaja cestu od parkirališnog prostora.

Hrebinečki breg

KATEGORIJA: ZAŠTIĆENI KRAJOLIK

Hrebinečki breg sa Štakorovcem, zauzima sjeverni dio područja općine Brckovljani. To su do nedavno bili živopisni brežuljci s vinogradima, klijetima, voćnjacima i šumarcima, koji se izdižu iz okolnog nizinskog izrazito poljoprivrednog područja.

Iako je kategorizirano kao ZAŠTIĆENI KRAJOLIK, ovo područje ipak nije pošteđeno napada neplanske, neregulirane i neadekvatne izgradnje koja i građevnim materijalom i oblicima i dimenzijama odudara od ovog ljupkog i pitomog kraja.

banner banner banner banner banner banner