Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

O Općini

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Gospodarske zone

Očekuje se da će razvoj privatnog poduzetnišva (male privrede) u narednom razdoblju predstavljati jednu od najznačajnijih okosnica razvoja općine Brckovljani, a temeljit će se na:
- povoljnom geoprometnom položaju
- mogućnosti infrastrukturnog opremanja
- raspoloživoj radnoj snazi

Geoprometni položaj Brckovljana omogućuje stvaranje značajne urbane aglomeracije, gdje uz stanovanje i koncentraciju centralnih funkcija proizvodne djelatnosti (čiji razvoj tek započinje) mogu doći do punog izražaja.

CESTOVNI PROMET

Državna cesta D-41 (Zagreb-Vrbovec-Križevci-Koprivnica-granica Mađarske) presjeca općinu u smjeru jugozapad-sjeveroistok.

Od državne ceste D-41, u Prikraju se prema jugu odvaja županijska cesta Ž-3074 koja preko Lupoglava vodi na čvorište Ivanić Grad na autocesti Zagreb-Lipovac, a iz Gračeca se prema sjeveru odvaja županijska cesta Ž-3017 koja preko Stančića i Štakorovca vodi na čvorište Sveta Helena na autocesti Zagreb-Goričan.

ŽELJEZNIČKI PROMET

Središnjim dijelom općine prolazi međunarodna željeznička pruga Rijeka-Zagreb-Budimpešta, a južnim dijelom također međunarodna pruga Zagreb-Vinkovci-Beograd.

U svom nastojanju da potakne što brži razvoj male privrede općina Brckovljani je osigurala atraktivne lokacije na kojima se mogu smjestiti pogoni male privrede.

Tako na području općine postoji pet lokacija koje su predviđene za izgradnju gospodarskih objekata (Božjakovina, Gornje Dvorišće, Gračec, Prikraj i Lupoglav).

Na donjoj karti, smeđom bojom su označene gospodarske zone.U nastavku teksta donosimo vam odredbe iz prostornog plana koje se odnose na zonu gospodarskih aktivnosti.

III. Zona gospodarskih aktivnosti

Članak 56.

Zona gospodarskih aktivnosti sadrži industrijske objekte, skladišta, velike servise i zanatsku proizvodnju. Izgradnja u ovoj zoni izvodi se na osnovi Detaljnog plana uređenja.

Kad se u ovoj zoni utvrđuju uvjeti za dobivanje lokacijske dozvole bez donešenog Detaljnog plana primjenjivat će se odredbe Prostornog plana koje se odnose na ovu vrstu objekata.

Članak 57.

U zoni gospodarskih aktivnosti mogu se graditi samo objekti industrijske i druge proizvodnje, te skladišta i servisi na način da svojim postojanjem i radom ne ugrožavaju život u naselju.

Članak 58.

Izgrađenost građevinske parcele u proizvodnoj zoni ne može biti veća od 50 %, a zelene površine ne mogu biti manje od 20 % površine građevinske površine (park, pejsažno ili zaštitno zelenilo, rekreacija, sport i sl.).

Članak 59.

Kod uređenja okoliša treba saditi, u pravilu, raslinje autohtone vrste, uz preporuku sadnje bjelogorice tamo gdje je zimi potrebno osunčanje, a ljeti sjena te crnogorice tamo gdje je kroz cijelu godinu potreban zeleni zaštitni ili dekorativni pojas.

Članak 60.

Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje fasada i krovišta te upotrebljeni građevinski materijal moraju biti usklađeni s naseljem kao cjelinom i tipologijom krajolika.

Članak 61.

U zoni gospodarskih aktivnosti visina objekta mora zadovoljavati minimalne visine propisane za djelatnost za koju se izdaje lokacijska dozvola.

Članak 62.

Djelatnosti koje se bave eksploatacijom prirodnih vrijednosti moraju biti usklađene sa Zakonom o prostornom uređenju, a uz prethodnu izradu Studije utjecaja na okoliš.

GOSPODARSKA ZONA GRAČEC
Gospodarska zona Gračec leži neposredno uz Državnu cestu D-41 (Zagreb-Vrbovec-Križevci-Koprivnica- granica Mađarske).

Presjeca ju dalekovod , a uz samu cestu pruža se magistralni vodovod promjera 500 mm.

Sa bočne strane, u blizini dalekovoda, pružaju se plinovod promjera 110 mm i vodovod promjera 110 mm.

Površina zone iznosi 22ha 12a 81m2

Ova gospodarska zona upisana je u zemljišno katastarski uložak broj 3002, k.o. Hrebinec a sastoji se od:

Pozicija
na karti

k.č. broj

Površina

ha

a

m2

A

841 15 22 87

B

849 6 89 94
GOSPODARSKA ZONA GORNJE DVORIŠĆE
Zona se nalazi 300-tinjak metara od Državne ceste D-41 (Zagreb-Vrbovec-Križevci-Koprivnica- granica Mađarske), uz cestu koja od Božjakovine vodi prema Hrebincu.

Uz samu zonu nalazi se plinovod promjera 110 mm i vodovod promjera 110 mm, a presjeca ju i niskonaponski vod električne mreže.

Površina koju zauzima ova zona iznosi15ha 80a 62m2.

Ova gospodarska zona upisana je u zemljišno katastarski uložak broj 2742, k.o. Prozorje.GOSPODARSKA ZONA BOŽJAKOVINA
Zona Božjakovina leži između državne ceste D-41 (Zagreb-Vrbovec-Križevci-Koprivnica- granica Mađarske) i međunarodne željezničke pruge Rijeka-Zagreb-Budimpešta.

Presjeca ju dalekovod, magistralni vodovod promjera 500 mm i plinovod promjera 110 mm, dok su uz samu državnu cestu D-41 položeni: niskonaponska el. mreža, plinovod promjera 110 mm i vodovod promjera 110 mm.

Zona zauzima površinu od 70ha 0a 63m2

Ova gospodarska zona upisana je u zemljišno katastarski uložak broj 2531, k.o. Brckovljani a sastoji se od:

Pozicija
na karti

k.č. broj

Površina

ha

a

m2

A

1547

22

95

57

B

1549

20

56

54

C

1560

18

55

92

D

1559

0

39

36

E

1561

1

84

28

F

1562

1

82

45

G

1563

3

86

51

GOSPODARSKA ZONA PRIKRAJ
Smještena je neposredno uz gospodarsku zonu Božjakovina, u samom kutu između međunarodne željezničke pruge Rijeka-Zagreb-Budimpešta i županijske ceste Ž-3074 koja preko Lupoglava vodi na čvorište Ivanić Grad na autocesti Zagreb-Lipovac

Presjeca ju dalekovod, blizu su magistralni vodovod i plinovod, a uza samu cestu Ž-3074 pružaju se: niskonaponska el. mreža, plinovod promjera 110 mm i vodovod promjera 110mm.

Površina koju zauzima ova gospodarska zona iznosi: 21ha 75a 0m2

Ova gospodarska zona upisana je u zemljišno katastarski uložak broj 2531, k.o. Brckovljani a sastoji se od:

Pozicija
na karti

k.č. broj

Površina

ha

a

m2

A

1567 5 2 80

B

1568 11 28 11

C

1570 5 44 09
GOSPODARSKA ZONA LUPOGLA
Ova je zona smještena između Lupoglava i Prečeca uza samu županijsku cestu Ž-3074 koja vodi na čvorište Ivanić Grad na autocesti Zagreb-Lipovac.

Kroz obližnji Prečec prolazi međunarodna željeznička pruga Zagreb-Vinkovci-Beograd.

Uz samu cestu Ž-3074 položeni su plinovod promjera 110 mm i vodovod promjera 110 mm.

Površina koju zona zauzima iznosi 11ha 29a 32m2

Ova gospodarska zona upisana je u zemljišno katastarski uložak broj 1244, k.o. Lupoglav.banner banner banner banner banner banner