Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Odluka o sufinanciranju prijevoza 2021. godine31.8.2021.


Na temelju članka 23. Statuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18, 02/20, 09/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 3. sjednici općinskog vijeća održanoj dana 25.08.2021. godine:


ODLUKU


o subvencioniranju učeničkih karata


za učenike srednjih škola


za školsku godinu 2021./2022.


 


Članak 1.


Općina Brckovljani subvencionirati će prijevoz učenika srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Brckovljani za školsku godinu 2021./2022. u 50% iznosa krajnje cijene mjesečne karte koju učenik plaća na blagajni prilikom kupnje karte.


Za subvencioniranje karata sklopiti će se ugovori sa prijevoznicima:


1.      „Čazmatrans-Promet“ d.o.o., Marijana Novačića 10, Čazma


2.      HŽ-Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska 11, Zagreb.


 


Članak 2.


Subvencija će se obračunavati na blagajni Čazmatrans d.o.o. i Hrvatskih željeznica d.o.o. na način da će se krajnja cijena koju učenik plaća umanjiti za subvenciju općine od 50%, te će taj iznos razlike cijene plaćati Općina Brckovljani.


 


Članak 3.


Obračun subvencije započeti će prodajom učeničkih karata za mjesec rujan 2021. godine.


 


Članak 4.


Subvenciju mogu ostvariti svi redovni učenici-polaznici srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Brckovljani na sljedeći način:


1.      U tajništvu škole potrebno je ovjeriti potvrdu kojom se dokazuje da je redovni učenik srednje škole;


2.      Potvrdu ovjerenu od strane srednje škole i osobnu iskaznicu potrebno je donijeti u Općinu Brckovljani, Josipa Zorića 1, Dugo Selo radi izdavanja potvrde od strane Općine Brckovljani sa kojom se ostvaruje pravo na subvenciju prilikom kupnje karata kod Čazmatransa i HŽ-a.


 


Članak 5.


„Čazmatrans-Promet“ d.o.o., Marijana Novačića 10, Čazma i HŽ-Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska 11, Zagreb ispostavljat će Općini Brckovljani mjesečne  fakture za obračunati iznos subvencije kojoj se prilaže popis prodanih karata sa imenima i prezimenima učenika i relacijama.


 


Članak 6.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


 KLASA:023-05/21-01/47


URBROJ:238/04-21-1


                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA


                                                                             OPĆINE BRCKOVLJANI


                                                                               Stjepan Vinojčić, v.r.


 Objavljeno: 31.8.2021.


shadow
banner banner banner banner banner banner