Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

11. sjednica vijeća općine Brckovljani: TEMATSKA SJEDNICA VIJEĆA O OTPADU23.5.2014.


Tema sjednice Vijeća Općine Brckovljani održane 19. svibnja bila je otpad. O toj materiji govorili su predstavnici koncesionara za odvoz komunalnog otpada te izrađivača Plana gospodarenja otpadom na općinskom području za razdoblje od 2014. do 2019. godine. Zdenko Komošec iz Mull-transa prezentirao je novi Zakon koji je, po njegovim riječima, hitno stupio na snagu odmah nakon donošenja prošlogodišnjeg srpnja. Pitanje koje se nameće je kako uskladiti zakonsku formu i potrebe korisnika. Održivo gospodarenje odnosi se na oporabu otpada odnosno njegove iskoristivosti u korisnu svrhu. Komošec je govorio o obvezama i postupcima recikliranja te o uvjetima koje treba osigurati za tu aktivnost. Sada se 52 posto u RH odlaže na odlagališta, a EU prosjek je 37 posto. Lokalne jedinice dužne su osigurati uvjete za razvrstavanje otpada, a koje će se prethodno sortirati u domaćinstvima. Za papir i plastiku koncesionar će osigurati vreće. Miješani komunalni otpad, razdvajanje stakla, papira, plastike, metala, tekstila; odlaganje u spremnike ili na zelene otoke ili u reciklažna dvorišta - o svemu tome javnost će biti obaviještena i educirana putem letaka. Glomazni otpad je u fazi usklađivanja s važećom zakonskom regulativom RH, za biorazgradivi otpad čeka se uredba kojoj će se također trebati prilagoditi. Treba razmisliti i o dinamici odvoza otpada. Bilo je riječi i o problemima koji bi mogli nastati npr. višak smeća lako bi mogao završiti ,,u grabi", kako zbrinuti bio-otpad u kompostere ili kantu -odvoz se dodatno plaća. Prije svega potrebno je podići svijest o otpadu, a edukacije će se početi provoditi u vrtićima i školama.


Plan gospodarenja otpadom prezentirao je Marin Herenda, predstavnik tvrtke H-PRO-JKKT izrađivača plana. Njime se definiraju sve aktivnosti i mjere vezane za tu djelatnost. Postojeće stanje na ovom području je zadovoljavajuće, a u općini se provodi odvojeno sakupljanje papira i plastike putem tzv. zelenih otoka, sada je organiziranim sakupljanjem obuhvaćeno 80 posto stanovništva, a do 2016. trebalo bi obuhvatiti 98 posto. Općina je po Zakonu dužna osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog; osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te glomaznog otpada; smanjiti količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalište, osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem kompostiranja, digestije i energetske oporabe. Obveza je i izgradnja reciklažnog dvorišta (gradi se kod pročistača), sprječavanje odbacivanja otpada u okoliš i njegovo uklanjanje. Sustav gospodarenja se financira prema načelu  "onečišćivač plaća" pri čemu korisnik plaća skupljanje i odvoz koncesionaru. Također, u slučaju nepoštivanja slijede sankcije za Općinu dok su za nesavjesne građane nadležni komunalni redari. I ovo je naznačeno kao problem s obzirom na ovlasti koje (ne)imaju ti djelatnici.


A.M.Š.Objavljeno: 23.5.2014.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner