Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana sjednica Vijeća općine Brckovljani - VIJEĆNICI SE ODREKLI DNEVNICA U KORIST POPLAVLJENIH U SLAVONIJI27.6.2014.


Općina Brckovljani aktivno se uključila u pomoć poplavljenim područjima u Slavoniji. Na sjednici Vijeća održanoj 17. lipnja pod predsjedavanjem Bože Graberca donijet je zaključak u kojem stoji kako je osigurala humanitarnu pomoć (građevinski, sanitetski, dezinfekcijski i ostali materijal) u iznosu od 28.118 kuna. Također, vijećnici su se odrekli naknade dnevnica za ovu i narednu sjednicu u bruto iznosu od 658,25 kuna, a sveukupni iznos od 9.673 kune bit će utrošen za pomoć stradalima u poplavi. Za isto se umanjuje i naknada u iznosu 1.500 kuna neto na 1.160 kuna za rad predsjednika Vijeća za srpanj. Pomagat će i dalje, a kako je opisao načelnik Željko Funtek stanje u Gunji "slike su jedno, a zbilja još gora".


Iznos općinskog sufinanciranja smještaja u vrtiću ostaje isti - 850 kuna po djetetu


Od tema iz društvenog segmenta, na dnevnom redu bio je ugovor o petogodišnjem zakupu poslovnog prostora između Općine i Dječjeg vrtića "Didi" u Prikraju te ugovor o pravima i obvezama za sufinanciranje mjesečne ekonomske cijene koštanja boravka jednog djeteta u tom vrtiću. Ekonomska cijena koštanja jednog djeteta po osnovnom programu iznosi 1.600 kuna, a Općina sufinancira iznos od 850 kuna dok 750 kuna plaća roditelj. "Iako nije idealno, ovo je još uvijek najbolja opcija za nas. U stalnim kontaktima rješavaju se eventualni problemi, a sve zbog što boljih uvjeta za djecu", kazao je načelnik Funtek. Vijećnici su donijeli Odluku o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi. Sredstva za ostvarivanje prava osiguravaju se u općinskom proračunu, a sredstva za druge pomoći utvrđenih ovom odlukom osigurat će se sukladno proračunskim mogućnostima. Osiguravaju se u visini 5 posto od izvornih prihoda (porezni prihodi), a poslove s ostvarivanjem prava obavlja Jedinstveni upravni odbor Općine. Navedene su kategorije korisnika određene čl.21 Zakona o socijalnoj skrbi, oblici pomoći (naknada za troškove stanovanja, troškovi ogrijeva, jednokratna naknada).


Od srpnja odvoz papira i plastike, cijena odvoza smeća viša za 10,02 posto


Nakon što je zadnja sjednica Vijeća tematski bila vezana uz otpad i približavanje 1. srpnja kao početka njegova odvajanja, na ovoj je prihvaćen aneks ugovora o koncesiji za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada. Miješani komunalni otpad koncesionar "Mull trans" odvozit će se jedan put tjedno, a obvezuje se uvesti dodatnu liniju jednom mjesečno i to u prvom tjednu tekućeg mjeseca za prethodni mjesec za odvoz papira i plastike koji će se prikupljati u zasebnim vrećama. Vreće za odvajanje na "kućnom pragu" koncesionar se obvezuje dostaviti korisnicima na općinskom području bez naknade. Uvođenjem te linije dolazi do promjena cijena za 10,02 posto i to s obzirom na volumen posude/kategorija korisnika nove cijene s PDV-om su: posuda 120 l 61,89 kn; posuda 120 l, samci i staračka domaćinstva 41,26 kn; posuda 240 l 89,39 kn; vikendaši 42,49 kn. Koncesionar je dužan postaviti na 16 lokacija kontejnere za staklo i metal (limenke i sl.) tako da u Brckovljanima, Gračecu, Lupoglavu, Stančić-Štakorovcu i Prikraju budu po dva kontejnera, a u ostalim mjestima po jedan. Ovdje je rečeno u raspravi, ukoliko se ukaže potreba, broj kontejnera može i povećati. Koncesionar će također obavijestiti sve korisnike o promjeni režima odvoza kao i o načinu recikliranja i vrstama otpada putem letaka. Predstavniku "Mull transa" Mladenu Klasniću ukazano je na problem s barkodom na uplatnicama zbog čega je ponegdje nemoguće platiti uslugu. Rečeno je kako će se problem riješiti, a u pripremi su novi setovi uplatnica. Bilo je riječi i o reciklažnom dvorištu. Ono je posebna stavka i za upravljanje njime ide posebni ugovor nakon provedenog javnog natječaja, s obzirom da se u njega odlažu i skladište i druge vrste otpada poput pravog metala, elektroničkog, zelenog otpada… Čeka se uredba o biootpadu koja će precizirati načine njegova odvajanja i prikupljanja, a preporuka je Ministarstva zaštite okoliša da se ono u prijelaznom razdoblju koristi kao kompost u vrtovima, kazao je načelnik Željko Funtek.


O štakorima i komarcima


Donijeta je odluka o preventivnoj i obveznoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2014. do 2018. godine. Sredstva za provedbu DDD mjera osiguravaju se u proračunu za prvu deratizaciju te drugu po potrebi za stambene i poslovne zgrade te javne prometne površine u vlasništvu Općine, napuštena domaćinstva (nepoznatog vlasnika), neuređena odlagališta otpada. Za kuće i okućnice i zgrade u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba, poslovnih objekata sredstva osiguravaju njihovi vlasnici odnosno posjednici. Za objekte kom.infrastrukture, prometne, registrirane vodotoke i hidrotehničke objekte (u raspravi su spomenuti kanalizacija, odvodni kanali, grabe ili nasipi - gdje su staništa štakora), ustanove, zelene površine i parkovi sredstva za DDD mjere osiguravaju za njih nadležna javna poduzeća, ustanove ili trgovačka društva. Izbor izvoditelja vrši se provedbom postupka sukladno Zakonu i javnoj nabavi, stručni nadzor provodi županijski ZJZ, a inspekcijski nadzor nadležna sanitarna inspekcija. Podsjećeno je kako za nadzor Zavod naplaćuje 10 posto od ugovorenog iznosa. Kako bi se povećala efikasnost i smanjili troškovi bilo bi dobro da svi u isto vrijeme obavljaju deratizaciju, poručeno je. Vijećnik Ivica Čolić pitao je za zaprašivanje komaraca. Inače, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se tretiranje odraslih oblika komaraca obavi kad je 15 uboda u 15 minuta. "Trenutno je njihov broj u granicama normale na mjerenom području Zeline, Brckovljana i Dugog Sela. Ukoliko bude potrebno zaprašivanje će se vršiti na širem području u suradnji sa Zagrebačkom županijom i susjednim JLS-ovima", odgovorio je načelnik. Iako će biti u primjeni samo oko dva tjedna, donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu. Jedna od izmjena je u stavku 3. koji kaže da u građevinskom području vlasnik ruševne građevine treba sanirati ili je ukloniti, a zemljište držati u uređenom stanju.


Odluka o otpisu duga komunalne naknade - sporazumno plaćanje na rate i bez zatezne kamate


Vijeće je donijelo odluku o otpisu duga komunalne naknade na ime zastare i obračun zakonskih zateznih kamata. Tako se korisnicima kojima je poslana opomena za dug komunalne naknade, a koji nisu izjavili prigovor u roku 8 dana od primitka opomene, a platili su dug neće obračunavati zakonska zatezna kamata. Onima koji nakon tih osam dana nisu prigovorili, a nisu ni platili dug u navedenom roku nego nakon njegova proteka omogućit će se potpisivanje Sporazuma i neće im se zaračunati zatezna kamata. Ukoliko se korisnik ne odazove potpisivanju Sporazuma ili ga ne želi potpisati, kamata će teći. Po navedenom sporazumu obročno plaćanje odobrit će se na najviše do dvije rate na iznos manji od 1.000 kuna i najviše do pet rata za iznos veći od 1.000 kuna s time da rata ne može biti manja od 1.000 kuna. Po pitanju ovih dugovanja rečeno je kako je potrebno paziti kako se ponašati prema dužnicima, a da se ne podcijene oni koji uredno izvršavaju svoje obveze. Napomenuto je i kako je naplativost dugova za fizičke osobe 70 posto, a za pravne 80 posto što su jako dobre brojke. 


Prihvaćena je odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst) kojom je, za sva naselja na području Općine, utvrđena jedna zona za njegovo naplaćivanje. Jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa u kunama po m3 građevine su: za stambene objekte samostojeće kuće do 400m2 BRP 45 kn/m3; iznad 400 m2 50 kn/m3; poslovni, gospodarski prostor i ustanove 54 kn/m3 te višestambene i stambeno poslovne građevine 57 kn/m3. Kao najpovoljniji za održavanje zelenih površina (malčiranje) odabran je dugoselski Toljan trans d.o.o. koji je ponudio 17.500 kn bez PDV-a. Živice i zaraštene površine održavat će ivanićgradski Binđo d.o.o. čija je ponuda od 35.400 kn bez PDV prihvaćena kao najpovoljnija. U 2014. godini ručno košenje trave obavljat će Husarić d.o.o. iz Ivanić Grada, njihova ponuda iznosi 5.000 kn bez PDV-a. 


Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta unutar Gospodarske zone Božjakovina i djelomično poljoprivrednog i djelomično građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine. Površina građevinskog zemljišta u GZ Božjakovina je 2300 m2, početna cijena je 261.000 kuna. Dijelom poljoprivredno, dijelom građevinsko u k.o. Hrebinec površine je 1069 m2 po početnoj cijeni 20.800 kuna. Lokacije predviđene za prodaju mogu se vidjeti na www.brckovljani.hr .


Načelnik Funtek je informirao vijeće o dopisu Ministarstva socijalne politike i mladih koje traži da im Općina vrati "neutrošena sredstva uplaćena za komunalni doprinos", za gradnju kućica u Centru za rehabilitaciju Stančić za koje je 2009. godine izdana građevinska dozvola. Ona je propala, a od gradnje se, u međuvremenu, odustalo. "Ta su sredstva namjenski utrošena za komunalnu infrastrukturu, među njima i za priključke plina i vode za te objekte", kazao je načelnik dodavši kako će zatražiti sastanak po tom pitanju. Vijećnica Snježana Jaić iznijela je pritužbu na Hrvatske šume koje u Prečecu uništavaju bankine te kamenjem zatrpavaju grabe koje stanovnici redovito sami čiste. Sljedeća sjednica najavljena je za kraj mjeseca.


AMŠObjavljeno: 27.6.2014.


shadow
banner banner banner banner banner banner