Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća - DONESENA STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE BRCKOVLJANI22.3.2006.


Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi Općinsko Vijeće Općine Brckovljani na svojoj sjednici održanoj 10. ožujka donijelo je statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brckovljani. 


Predloženom izmjenom Zakona propisano je da načelnik ima u pravilu dva zamjenika, što se i do sada primjenjivalo, a koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na način i prema postupku za izbor načelnika. 


Članove poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog načelnika, u skladu sa Zakonom i Statutom, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine. 


Članak 30. mijenja se i glasi - "Općinsko vijeće može načelniku, pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran. Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja. Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.


Novim izmjenama predlaže se da se u članku 35. st.1. dodaje točka 11. naselje Donje Dvorišće koje se uključuje u područje koje obuhvaća Općina Brckovljani. 


U sklopu iste sjednice donesena je i odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani koja donosi jednu promjenu da se u članku 72. stavak 1. riječi "jedne četvrtine" mijenjaju u "najmanje jedne trećine".


(I. G. O.)Objavljeno: 22.3.2006.


shadow
banner banner banner banner banner banner