Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Općinsko vijeće donijelo proračun za 2005. godinu - PLANIRANO 17,5 MILIJUNA KUNA PRIHODA21.12.2004.


Jednoglasnom odlukom vijećnika na posljednjoj sjednici Vijeća Općine Brckovljani ove godine, održanoj 9. prosinca, donesen je općinski proračun za 2005. godinu, s projekcijama za 2006. i 2007. godinu. Kako je planirano sljedeće godine u proračun će se sliti 17.533.050 kuna prihoda što je u usporedbi s proračunom za 2004. godinu povećanje od 43 posto. Vidljivo je kako su najvećim dijelom prihodi planirani od potpora - i to iz županijskog proračuna milijun kuna (za proširenje prostora osnovne škole u Božjakovini), zatim milijun i pol po stavci dotacija izvanproračunskih fondova, potom od naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta, prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta te prihoda od najamnine. Za izgradnju kanalizacije Općina je predvidjela u proračunu 2,3 milijuna te milijun kuna za izgradnju vodovoda kapitalne donacije od Hrvatskih voda. Od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine očekuje se 3,8 milijuna kuna, a previđen je prihod i od prodaje nekretnina u vlasništvu Općine (380.000 kuna).


Kako je u pojašnjenju proračunskih stavki kazao načelnik Željko Funtek, proračun za sljedeću godinu na rashodovnoj strani najviše će biti orijentiran na izgradnju komunalne infrastrukture. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta predviđeno je milijun i pol kuna; za izgradnju nerazvrstanih cesta u gospodarskoj zoni milijun kuna; za izgradnju kanalizacije 3,3 milijuna kuna; za rekonstrukciju vodovoda 2,4 milijuna kuna te za izgradnju nogostupa 520.000 kuna. Primijećena su prilična povećanja u izdacima za uređenje igrališta u Gračecu, Štakorovcu i Gornjoj Gredi, a predviđeno je i 280.000 kuna za uređenje starog doma u Lupoglavu. Za sufinanciranje predškolskog odgoja za sljedeću godinu predviđeno je 460.000 kuna. Rješavanje prostora za sjedište općinske uprave u sljedećoj godini nije predviđeno u proračunu, kazao je Funtek, no to ne znači da se ta ideja odbacuje.


DONESEN DETALJAN PLAN UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE


Detaljnim planom uređenja zone gospodarske namjene K-1 Božjakovina utvrđuje se namjena površina, režimi uređivanja prostora, načini opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina te drugi elementi bitni za to područje. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 18 hektara i smještena je južno od državne prometnice na području naselja Božjakovina. Kako je rečeno na sjednici kojoj su bili prisutni izrađivači Plana - predstavnici Urbanističkog zavoda grada Zagreba, ovaj Plan vrlo je bitan za cijelu općinu Brckovljani jer predstavlja temelje izgradnje gospodarskog razvoja općine, osobito uzevši u obzir kako će se proizvodni pogoni sve više seliti na periferna područja Zagreba u koje je uključeno i područje općine Brckovljani, istaknuo je načelnik Funtek, dodavši kako je upravo ovo područje uz državnu cestu idealnu za takvu namjenu. Vijećnici su stoga jednoglasno usvojili Detaljan plan.


PRIHVAĆENI KOMUNALNI PROGRAMI ZA SLJEDEĆU GODINU


Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2005. godinu u ukupnom iznosu 3.740.000 kuna obuhvaćeni su planirani radovi na izgradnji javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja i javnih površina te radovi na izgradnji uređaja opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i opskrbe plinom. Sredstva za spomenute namjene namaknut će se iz komunalnog doprinosa, cijene komunalnih usluga, naknada za priključenje, proračuna, naknada za koncesije te drugih izvora. Najveće stavke u ovom programu bilježi plan asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području općine, izgradnja cesta u gospodarskoj zoni, rekonstrukcija vodovoda i izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, dijelu Stančića, Prikraju, Božjakovini i Gornjem Dvorišću.


Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete. Programom za sljedeću godinu predviđeno je utrošiti 1.240.000 kuna, sredstva će se namaknuti iz komunalne naknade i iz proračunskih sredstava. Vijećnici su također prihvatili na sjednici i ove programe.


VIJEĆNIČKE DNEVNICE ZA AKCIJU RAZMINIRAVANJA


Nakon što su članovi Poglavarstva jednoglasno odlučili odreći se svojih dnevnica s posljednje sjednice Poglavarstva u korist akcije "Hrvatska bez mina" i vijećnici su više nego složno odlučili povesti se istim primjerom. Naime uz 680 kuna dnevnica članova Poglavarstva, na račun akcije sjest će i 2.210 kuna dnevnica vijećnika Općine Brckovljani. Akcija "Hrvatska bez mina" sprovodi se na području cijele države u organizaciji Zaklade za humanitarno razminiravanje, Hrvatskog centra za razminiravanje i Agencije lokalne demokracije. Na pitanje vijećnika jesu li možda i njihove kolege, saborski zastupnici na isti način se uključili u ovu plemenitu akciju, nažalost nitko nije znao odgovoriti.


 


Pripremila Iva GrgićObjavljeno: 21.12.2004.


shadow
banner banner banner banner banner banner