Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

IZMIJENJEN OVOGODIŠNJI I DONESEN NOVI PRORAČUN22.12.2003.


U 2004. godini više ulaganja u komunalnu infrastrukturu, prostorno planiranje i izradu katastarskih planova radi formiranja gospodarske zone i bržeg razvoja


Analizom strukture prihoda i rashoda uočeno je kako se do kraja tekuće godine neće ostvariti prihodi u visini planiranih 11.363.000 kuna, već će biti manji deset posto od predviđenih. Stoga je Općinsko vijeće usvojilo rebalans proračuna za 2003. godinu sukladno kojem su prihodi i rashodi za ovu godinu u visini 10.236.550 kuna. Razlog smanjenju ukupnih prihoda za oko 1,1 milijun kuna najvećim je dijelom kapitalna donacija od Hrvatskih voda koja nije ostvarena u planiranoj visini 1.5 milijuna već je u Brckovljane pristiglo 850.000 kuna. Manji su prihodi od komunalnoga doprinosa, od zakupa poljoprivrednoga zemljišta, manje su tekuće i kapitalne potpore iz županijskoga proračuna od planiranih, smanjen je porez i prirez na dohodak od dividendi kao i neki drugi porezni prihodi. U rashodnoj su strani povećani neki izdaci kao što je uređenje okoliša igraonice u Prikraju. U manjim iznosima izmijenjene su i druge proračunske stavke te je uravnoteženi proračun usvojen na sjednici Vijeća većinom glasova.


U 2004. godini planirano gotovo 13 milijuna kuna


Većinom glasova, uz suzdržanog vijećnika HDZ-a, usvojen je proračun za 2004. godinu s projekcijama za 2005. i 2006. godinu. Općina Brckovljani predviđa ostvariti 12.979.750 kuna tijekom 2004. godine. Od Hrvatskih voda planirali su kapitalnu donaciju u visini 2,3 milijuna, a više od tri milijuna predvidjeli su od prodaje općinskoga zemljišta.


Narednih 1,5 milijuna planirano je od komunalnoga doprinosa. Od poreznih prihoda najviše se očekuje od poreza i prireza na dohodak gdje je planirano 2,3 milijuna kuna, dok se milijun kuna očekuje od poreza i prireza na dohodak od dividendi i od poreza na nekretnine. I sljedeće godine Općina računa na potporu Županije od oko 300.000 kuna.


Više od polovice proračunskih rashoda usmjerit će se na komunalnu izgradnju i održavanje s naglaskom na izgradnju nogostupa, kanalizacijskog sustava, asfaltiranje ulica, izgradnju plinovoda i vodovoda i rekonstrukciju te mreže, tako je za ovu namjenu predviđeno više od pet milijuna kuna. U proračunu su planirana sredstva za geodetsko-katastarske usluge, program državne izmjere i izradu digitalnih katastarskih planova, naručeni su prostorni plan i detaljni planovi uređenja, što je sve osnova bržeg gospodarskog razvoja, formiranje gospodarske zone a omogućit će brža ulaganja investitora na području općine.


Za održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova, putova u vikend području, za zimsko održavanje, javnu rasvjetu predviđeno je oko 1,2 milijuna kuna. U proračunu su predviđena i dodatna sredstva za uređenje igraonice i okoliša kako bi se zadovoljilo kriterijima nadležnih tijela koja su propisana za smještaj djece, a planirana su i sredstva za sufinanciranje smještaja djece u integracijsku igraonicu, kao i za djecu već sada smještenu u vrtić. Veći dio sredstava predviđen je za tekuće donacije ustanovama i udrugama koje djeluju na području općine ili obavljaju djelatnost od interesa za tamošnje žitelje.


Više će se izdvajati za protupožarnu zaštitu te je planirana izrada procjene ugroženosti od požara. Iako je u prijedlogu proračuna predviđeno i uređenje prostora za umirovljenika u Gračecu, od toga se odustalo usljed prijedloga budućih korisnika koji su istakli kako im prostor na katu nije primjeren za njihove aktivnosti budući da je nepristupačan za veći broj slabije pokretnih članova. Dio predviđenih sredstava za uređenje prostora preusmjerit će se udruzi za potrebe njihovih aktivnosti.


Proračun su podržali svi vijećnici, osim vijećnika HDZ-a M. Šole koji ga smatra nerealno velikim, predviđajući kako se planirani prihodi neće ostvariti.


Usvojene odluke o životinjama i agrotehničkim mjerama


Na ovoj sjednici Općinskoga vijeća donesena je Odluke o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanju s njima. Uvjeti držanja i kretanja životinja, postupanje sa životinjama lutalicama kao i sigurnost ljudi od eventualne ugroženosti od životinja - područje je o kojem brigu vodi Općina. Stoga je Vijeće donijelo ovu odluku kao i Odluku o agrotehničkim mjerama na poljo­privrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu. Odluke se objavljuju u Službenom glasniku. Na ovoj sjednici vijećnici su dobiti izvješće o prodaji građevinskoga zemljišta u vlasništvu Općine iz kojeg je vidljivo koje su čestice (i koje površine) prodane, kojim kupcima i po kojoj cijeni. Prema izvješću prodane su četiri parcele za ukupno 475.698 eura. Ponovit će se natječaj za dvije parcele.  


 


Na sjednici je najavljeno kako bi integralna igraonica u Prikraju tijekom siječnja mogla započeti s radom, budu li pribavljene sve suglasnosti. Dosada je pristiglo pedesetak prijava za upis djece, no neke roditelje zbunili su kriteriji. Jedan od uvjeta za upis djeteta u igraonicu bio je podmirenje roditeljskih obveza prema Općini koja će sufinancirati smještaj djece. Budući da neki od zainteresiranih roditelja Općini duguju za komunalnu naknadu, ili naknada nije podmirena za kuću u kojoj žive u zajednici sa svojim roditeljima, neće moći upisati dijete u igraonicu dok se dugovanje ne podmiri - rečeno je u Općini.


- Nitko ne može očekivati da će se iz proračuna platiti smještaj u igraonici dok roditelj ne podmiri svoja dugovanja prema općinskom proračunu - obrazložio je načelnik Funtek.


(Nada Kozić)           


 


Objavljeno: 22.12.2003.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner