Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

NATJEČAJ ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POGREBNIH USLUGA NA GROBLJIMA U BRCKOVLJANIMA I LUPOGLAVU21.11.2002.


Na temelju Članka 10. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01.) Općina Brckovljani raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


radi prikupljanja ponuda za davanje koncesije za obavljanje pogrebnih usluga na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu.


1. Predmet natječaja je davanje koncesije za obavljanje poslova organizacije pogrebnih usluga (nabava pogrebne opreme, prijevoz posmrtnih ostataka) i ukop na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu.


2. Ponuda mora sadržavati:
- točan naziv i adresu ponuđača,
- dokaz o registraciji za obavljanje tražene djelatnosti (obrtnica ili izvod iz sudskog registra),
- način plaćanja naknade za koncesiju,
- uvjete otkaza ugovora o koncesiji,
- rok važenja ponude,
- za pravne osobe BON-1 i BON-2 odnosno fizičke osobe BON - 2,
- potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za posljednji mjesec prije objave natječaja,
- potvrdu da se protiv direktora, odnosno odgovorne osobe ponuđača ne vodi istražni odnosno kazneni postupak,
- reference tvrtke: oprema, poslovni prostor, dosadašnji poslovi,
- cjenik usluga koje se nude uz opis materijala i sredstava kojima se usluga vrši.


3. Iznos godišnje naknade za koncesiju iznosi 5% od ostvarenih prihoda.


4. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su:
- povoljnost ponude (tehnička i financijska )
- sposobnost za ostvarivanje koncesije
- poslovni ugled podnositelja ponude


Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su određeni u Odluci o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani.


5. Ostali uvjeti:
Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog nadmetanja i koje u prilogu nemaju traženu ponudbenu dokumentaciju smatrat će se nepravovaljanim.


Općinsko vijeće općine Brckovljani može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na natječaj.


6. Pisane ponude za natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom "PONUDA ZA KONCESIJU POGREBNIH POSLOVA - NE OTVARAJ" na adresu Općina Brckovljani, Dugo Selo, Josipa Zorića 1 u roku 10 dana od dana objave natječaja.


Pravo na natječaj imaju fizičke i pravne osobe uz uplatu 200,00 kuna na ime troškova natječaja na žiro račun 2360000-1803300002, poziv na broj:21 5789-MB.


O datumu otvaranja ponuda ponuditelji će biti naknadno obaviješteni.


 


Klasa:363-01/02-01/147


Ur.broj: 238/04-02-1Objavljeno: 21.11.2002.


shadow
banner banner banner banner banner banner