Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Općinsko vijeće Općine Brckovljani usvojilo proračun za 2017. godinu – 21,2 milijuna kuna17.11.2016.


Općinsko vijeće Općine Brckovljani, pod predsjedavanjem Bože Graberca te u nazočnosti načelnika Općine Željka Funteka, kao i predstavnika općinske uprave, na svojoj redovnoj 32. sjednici, održanoj 14. studenoga, između ostalih točaka dnevnog reda donijelo je općinski proračun za 2017. godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. U sljedećoj godini planirani prihodi iznose 21.244.350 kuna, od čega prihodi poslovanja iznose 11.698.500 kuna, a prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosi od 5,2 milijuna kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2017. godini ukupno su planirani u iznosu od 9,5 milijuna kuna od čega se najvećim dijelom planiran osigurati prodajom zemljišta u vlasništvu općine u iznosu od 9,3 milijuna kuna. Uz proračun donijeti su i pripadajući programi za sljedeću godinu – kao što je program gradnje komunalne infrastrukture kojim se osigurava 6,6 milijuna kuna od čega će se za izgradnju pješačkih staza na području općine izdvojiti 4,1 milijun kuna; za asfaltiranje nerazvrstanih cesta pola milijuna kuna, koliko i za izgradnju ceste u gospodarskoj zoni. Na poziciji groblja – u Brckovljanima i Lupoglavu planira se 500.000 kuna, dok je također planiran projekt mrtvačnice u Brckovljanima te izrada katastra groblja. Za izgradnju i uređenje reciklažnog dvorišta u gospodarskoj zoni planira se 500.000 kuna. Program održavanja komunalne infrastrukture raspolagat će u sljedećoj godini s 2,2 milijuna kuna. Najveći dio – 700.000 kuna otići će na održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva, puteva u vikend područjima te za zimsku službu. Za održavanje javne rasvjete u sljedećoj godini planira se u iznosu od 651.000 kuna. Za održavanje čistoće javnih površina (kao što je deratizacija, uklanjanje pregaženih lešina, sanacija divljih deponija, itd.) planira se 300.000 kuna, te, između ostalih planiranih aktivnosti iz programa održavanja komunalne infrastrukture – za održavanje javnih površina (kao što je uređenje dječjih igrališta, spomenika, nogometnog igrališta, autobusnih kućica, stajališta, itd.) planira se 232.000 kuna. Programom javnih potreba u kulturi koji će osigurati 310.000 kuna, i to dijelom za potrebe POU Dugo Selo, Gradske knjižnice i Glazbene škole Dugo Selo te za udruge koje provode kulturne programe. Za financiranje sportskih udruga, programom javnih potreba u sportu osigurava se 275.000 kuna. Dok se programom javnih potreba u socijalnoj skrbi sljedeće planira 1,6 milijuna kuna za jednokratne pomoći umirovljenicima, sufinanciranje škole plivanja školarcima, sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolcima i studentima, sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu, darovi novorođenoj djeci i poklon paketi djeci OŠ za Božić. Također za potrebe Crvenog križa Dugo selo, za dojenačku hranu te za udruge koje se bave programima socijalnog karaktera planira se 233.000 kuna.Planom razvojnih programa za 2017. godinu sa ciljanim vrijednostima za 2018. i 2019. godinu, također doneseni na sjednici Općinskog vijeća, definirani su sve odrednice koje se tiču planova izgradnje vodoopskrbe i odvodnje te ostale komunalne infrastrukture u sljedećem razdoblju, a koje su kao takve već ugrađene u proračun za 2017. godinu, pojasnila je voditeljica odjeljka za proračun, financije i knjiženje Mirjana Dokuš. Također donijet je i financijski plan za 2017. godinu Komunalnog gospodarstva Brckovljani d.o.o. koji iznosi u planiranim prihodima 7.432.000 kuna. Od investicija na rashodnoj strani  najveći dio planiran je za nogostupe 4,1 milijun kuna, zatim po pola milijuna planirano je za izgradnju reciklažnog dvorišta, prometnice, groblje, asfaltiranje te za zgradu društvene namjene. Prema planu gradnje vodnih građevina Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. godinu a za područje ove općine sveukupno je planirano investirati gotovo 2,6 milijuna kuna. Načelnik Funtek izrazio je nadu da će se plan u cijelosti realizirati, s napomenom da će se realni rezultati, ako i sama procjena realizacije Plana, moći utvrditi krajem lipnja. Iza plana izdvajamo zahvate izgradnje na području vodoopskrbe – u Templarskoj ulici te u Gospodarskoj zoni Stančić 1, 2 i 3, dok se rekonstruira vodovod uz županijsku cestu u naselju Stančić i Gračec. U sektoru odvodnje planirana je sanacija kolektora A i B (posao će se raditi u etapama kroz 2017. i 2018. godinu); zatim planiran je nastavak izgradnje odvodnje fekalnih otpadnih voda u naseljima Gornja Greda – Lupoglav izvan pojasa županijske ceste; zatim izgradnja fekalne odvodnje u naselju Hrebinec te u Gospodarskoj zoni Stančić 1, 2 i 3.Odlukom o početku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine definiran je popis nekretnina, procijenjenih tržišnih vrijednosti, koje će javnim natječajem biti ponuđene na prodaju. Prvi natječaji koji će biti raspisani za prodaju, kako je rečeno na sjednici Vijeća, radi se o k.č.br 3765/1 livada u k.o. Brckovljani površine 55.344 m² procijenjene vrijednosti 4,7 milijuna kuna, zatim k.č.br. 3766/1 livada u k.o. Brckovljani površine 78.070 m² vrijednosti 7,1 milijun kuna te k.č.br.3769/1  livada u u k.o. Brckovljani površine 104.639 m² vrijednosti 11,1 milijuna kuna.Istekom IX. aneksa ugovora o kupoprodaji između Koledovčina nekretnine d.o.o. i Općine Brckovljani, a vezano uz ugovor sa tvrtkom ELKA o kupnji općinskog zemljišta iz 2009. godine. odluka je vijećnika da se omogući dodatni rok od godine dana unutar kojeg bi se zaključio sporazum između ove dvije strane. Na Vijeću je dana suglasnost načelniku Funteku za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa suvlasnikom Franjom Begićem na k.č. br. 47 i 49 u k.o. Prečec  gdje je Općina naslijedila ¾ suvlasništva, dok je suvlasnik ¼ istog zemljišta spomenuti Begić, a ako bi se na obostrano zadovoljstvo riješio prijedlog stranke. Također se raspravljalo i o ugovoru o prijenosu prava vlasništva na k.č. br. 253/3 pašnjak površine 1982 m2 u k.o. Prečec kao suvlasništvo Općine radi formiranja građevne čestice za potrebe rekonstrukcije, nadogradnje i obnove željezničke pruge Dugo Selo – Novska za korist HŽ infrastrukture, odnosno Republike Hrvatske. Također iznijet je stav Općine na kojem će inzistirati prilikom potpisivanja ugovora s tvrtkom HT d.d. o osnivanju prava služnosti javnim površinama radi korištenja i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, a to je da sve dok HT plaća naknadu Općina će mu omogućiti pravo služnosti, u protivnom mijenjat će se ugovorne obveze.         Na sjednici je također usvojena analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu prema kojem su planirana sredstava u ukupnom iznosu od 590.000 kuna. Istim sredstvima financira se oprema za održavanje mobilnosti DVD-a i VZ općine Brckovljani, i to u iznosu od 290.000 kuna; zatim 250.000 odvaja se za kupnju opreme DVD-ima i VZ-i te 50.000 kuna za troškove obuke i opreme civilne zaštite. donijet zaključak o dodjeli priznanja Lovačkom društvu „Srna“ Lupoglav povodom 70. godišnjice djelovanja, kao i Udruzi umirovljenika Brckovljani povodom 20. godišnjice postojanja.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                I.G.O.


 Objavljeno: 17.11.2016.


shadow
banner banner banner banner banner